Nic Smeets, personeel en organisatie deskundige, organoloog, coaching, loopbaanadvies.

 

 

Algemene voorwaarden

                   Algemene Voorwaarden Nic H. Smeets Intermediate

 Artikel 1

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Nic H. Smeets Intermediate terzake van advies- en begeleidingsprogrammaís in welke vorm dan ook.

 Artikel 2

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door Nic H. Smeets Intermediate schriftelijk zijn bevestigd.

 Artikel 3

Op de betrekkingen tussen Nic H. Smeets Intermediate en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen betreffende de uitvoering van opdrachten zal door partijen eerst middels mediation getracht worden tot overeenstemming te komen.

 Artikel 4

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a)       Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten.

b)       Opdracht: de overeenkomst tussen Nic H. Smeets Intermediate en de opdrachtgever.

c)       CliŽnt: een door opdrachtgever aangewezen persoon, die door Nic H. Smeets Intermediate voor begeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en de intentie tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 Artikel 5

Aan oriŽnterende gesprekken met de opdrachtgever en cliŽnt zijn geen kosten verbonden, waarbij onder oriŽnterend gesprek het eerste onderhoud met ťťn der adviseurs van Nic H. Smeets Intermediate wordt verstaan. OriŽnterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

De door ons aan wederpartij uitgebrachte offerten zijn gebaseerd op de informatie die ons door wederpartij wordt verstrekt. De opdracht komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van Nic H. Smeets Intermediate schriftelijk aanvaardt en, indien van toepassing, de cliŽnt heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 Betreffende adviesopdrachten

 Artikel 6

 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het conform de afgesproken planning en werkwijze uitvoeren van opdrachten tijdig in ons bezit zijn. De bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van opdrachtgever moeten tijdig voor ons beschikbaar zijn.
 • Opdrachtgever zal derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht verlenen dan met onze toestemming.
 • Op ons verzoek en indien noodzakelijk zal door opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht een werkruimte met telefoonaansluiting kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Artikel 7

Na overleg met opdrachtgever is Nic H. Smeets Intermediate gerechtigd om de samenstelling van het adviseursteam te wijzigen, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

 Artikel 8

 • Een in de opdrachtbevestiging opgegeven duur van de opdracht is altijd indicatief, aangezien deze mede beÔnvloed wordt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer gelegen, zoals de kwaliteit van de gegeven informatie van opdrachtgever en de medewerking die door aangewezen personen wordt gegeven.
 • Inspanningen ten behoeve van adviesdiensten worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De opdrachten worden uitgevoerd vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling, wat onverlet laat, dat over de wijze waarop de opdracht uitgevoerd wordt, wel overleg gepleegd wordt met de opdrachtgever

 Artikel 9

Indien een van de beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform opdrachtbevestiging en eventuele latere schriftelijk vastgelegde, nadere opdrachtspecificaties, kan de opdracht tussentijds worden beŽindigd. Opzegging geschiedt middels een aangetekend schrijven, gericht aan de andere partij met daarin de motivatie van de opzegging. Door de opzeggende partij dient een opzegtermijn van een maand in acht genomen te worden voor opdrachten met een duur van meer dan twee maanden, voor opdrachten met een duur van minder dan twee maanden is dat twee weken. Alvorens tot opzegging over te gaan dient de opzeggende partij eerst overleg te plegen met de andere partij teneinde te trachten aan de gerezen bezwaren tegemoet te komen. Opdrachtgever is bij tussentijdse opzegging een vergoeding verschuldigd ad 15% van het als bovengrens aangegeven totaal te declareren bedrag, en is daarnaast gehouden alle tot het moment van opzegging en daarna ten behoeve van de uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden conform het overeengekomen tarief te vergoeden.

Ingeval van faillissement, staking bedrijfsvoering, surseance van betaling, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beŽindigen.

 Artikel 10

In geval van overmacht, waardoor nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht niet gevergd kan worden, is Nic H. Smeets Intermediate bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de overmacht veroorzakende omstandigheid. Wederpartij heeft dan geen recht op schadevergoeding.

 Betreffende begeleidingsopdrachten

 Artikel 11

 • De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij Nic H. Smeets Intermediate garandeert alle haar ten dienste staande middelen optimaal in te zetten tot het tijdstip, waarop de cliŽnt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, danwel voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, enz., danwel tot het tijdstip waarop de cliŽnt te kennen geeft de begeleiding door Nic H. Smeets Intermediate niet langer te willen aanvaarden, c.q. Nic H. Smeets Intermediate de begeleiding op de voet van artikel 10 laatste alinea heeft beŽindigd, alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt.
 • Indien om welke reden dan ook de cliŽnt ten aanzien van zekere bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze tegen hem onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen Nic H. Smeets Intermediate en opdrachtgever geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door opdrachtgever wordt ingeroepen.

 Artikel 12

De faciliteiten, informatie en diensten van Nic H. Smeets Intermediate staan de cliŽnt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik. Het staat de cliŽnt niet vrij ťťn en ander te gebruiken voor publicatie, commercieel gebruik etc. respectievelijk ter beschikking te stellen aan derden.

 Artikel 13

Op basis van de informatie verstrekt tijdens de oriŽnterende gesprekken kan - van de aanvang af - een begeleidingsperiode van beperkte duur worden overeengekomen.

 Artikel 14

Indien, in afwijking van de informatie verschaft tijdens de oriŽnterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliŽnt, zich omstandigheden voordoen of omstandigheden bekend worden, die belemmeringen inhouden bij het zich verwerven van een passende nieuwe werkkring, kan Nic H. Smeets Intermediate de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beŽindigen.

 Artikel 15

Nic H. Smeets Intermediate, opdrachtgever en cliŽnt verplichten zich te houden aan de gedragscode van de NOLOC.

 Betalingsvoorwaarden

 Artikel 16

 • Opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting en reiskosten, tenzij anders vermeld.
 • Reistijd wordt in rekening gebracht tot een maximum van 1 uur enkele reis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Tenzij anders overeengekomen dient betaling van toegezonden facturen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de voornoemde termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zonder nadere ingebrekestelling vanaf de factuurdatum een rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd van 2% boven het op dat moment geldende promessedisconto over het nog openstaande factuurbedrag. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten gevolge van de niet of te late betaling door opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. Indien betaling van een aan opdrachtgever toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 8 weken na factuurdatum, is Nic H. Smeets Intermediate bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de wederpartij alsnog aan zijn verplichtingen voldaan heeft.
 • Indien na totstandkoming van de opdracht de cliŽnt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beŽindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.

 Vrijwaring

 Artikel 17

Ofschoon opdrachten door Nic H. Smeets Intermediate naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de resultaten. Nic H. Smeets Intermediate is niet aansprakelijk voor eventuele schade, noch van opdrachtgever, noch van derden welke mocht ontstaan op grond van door ons verstrekte adviezen. Opdrachtgever zal ons vrijwaren van aanspraken van derden ter zake.

 Artikel 18

Mochten zich in het kader van de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de aanvang van de opdracht niet voorzien waren, dan zullen partijen in onderling overleg naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing zoeken. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, geldt het bepaalde in artikel 15.

 Artikel 19

Nic H. Smeets Intermediate behoudt zich het recht voor haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen zonder nadere berichtgeving.

 Maastricht, april 2006


 

 
 

algemene voorwaarden | NOLOC gedragscode | privacy reglement |klachtenreglement